Audio behandelingen voor Tinnitus

Algemene verkoopvoorwaarden

tinnitus audio therapie

A Tiny Silence
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Artikel 1. Definities.
“A Tiny Silence” of “de uitgever” betekent “A Tiny Silence”, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 200 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Narbonne onder nr. 216 455 88 77 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 140 rue du Moulinas, Nefs des Sables 25K4, 11370 Leucate.
“Website” betekent de website van de uitgever toegankelijk op http://tinnitus-treatments.com en https://atinysilence.com

“Applicatie” betekent de softwareoplossing gecreëerd, ontwikkeld en op de markt gebracht door de Uitgever, online beschikbaar en downloadbaar op de Terminal van de Gebruikers als een mobiele applicatie.
“Diensten” betekent alle diensten die aan de Gebruiker worden aangeboden door de Website en de Applicatie.
“Content” betekent alle informatie, adviezen en Diensten op de Website en/of op de Applicatie.
“Terminal” betekent elke computer of communicatieapparaat dat toegang verschaft tot de Content.
“Gebruiker”, “Gebruikers” of “Eindgebruiker” betekent de persoon (personen) die een gebruiker is (zijn) van de Website, Applicatie en/of Inhoud.
“Partij(en)” of “De Partijen” betekent individueel of collectief de Uitgever en/of de Gebruiker(s).
“AG” betekent deze Algemene Voorwaarden die de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Website, de Applicatie en de Diensten regelen, alsmede de rechten en plichten van de Partijen op grond van de AG.
“Persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie die Gebruikers identificeert om hen de Diensten te kunnen aanbieden.

Artikel 2. Doel.
Het AG bepaalt :
– 1 – Hoe Gebruikers toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website, Applicatie en Diensten voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden.
– 2 – De rechten, verplichtingen en beperkingen van de Partijen.
Het AG is zonder enige beperking of vertraging van toepassing op alle updates of patches van de Website, de Applicatie en/of Diensten die door de Uitgever worden verstrekt.

Artikel 3. Acceptatie.
Toegang tot en gebruik van de Content vereist de volledige en onverdeelde voorafgaande aanvaarding door de Gebruiker van het onderhavige AG.
.
Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid.
. De Gebruiker aanvaardt en erkent:
– 1 – dat in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.5211-1 van de Code de la santé publique, de Inhoud geleverd door de uitgever alleen mag worden gebruikt voor diagnostische of therapeutische doeleinden.
– 2 – dat de verplichting tot het leveren van Diensten door de Uitgever beperkt is tot een middelenverbintenis en geen enkele garantie geeft op verbetering of genezing van welke pathologie dan ook.
– 3 – dat de ter beschikking gestelde informatie noch volledig noch uitputtend is en dat deze informatie niet alle verschillende symptomen, geneesmiddelen en behandelingen omvat die geschikt zijn voor de betreffende pathologieën.
– 4 – dat de informatie, het advies en de Diensten die beschikbaar zijn op de Website en/of de Applicatie (de “Inhoud”), geen relatie tussen patiënt en arts tot stand brengen, direct noch indirect een medisch consult vormen en op geen enkele wijze het advies van een arts of zorgverlener voor de diagnose of behandeling van gehoor- of andere aandoeningen kunnen vervangen.
Bijgevolg wordt de Gebruiker verzocht zijn zorgverstrekker te raadplegen alvorens enige gezondheidsbeslissing te nemen, en mag hij nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies negeren of medische behandeling of behandelingen stopzetten op grond van de Inhoud.
Anderzijds wordt de Gebruiker er naar behoren op gewezen dat de Inhoud gebaseerd is op wetenschappelijk werk dat door artsen is verricht, maar dat de Inhoud niet door artsen is geschreven of gemaakt.
Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de Website, de Applicatie en de Inhoud de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker en dat de Uitgever geen enkele directe of indirecte verantwoordelijkheid aanvaardt voor de beslissingen die de Gebruiker neemt en die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de Inhoud, noch voor enige directe of indirecte schade, verlies of gevolg die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 5. Intellectueel Eigendom.
Voor alle landen geldt dat de Uitgever alle intellectuele en commerciële eigendomsrechten behoudt, waaronder in het bijzonder:
– merken, bedrijfsnamen, handelsnamen, merken en domeinnamen
– afbeeldingen of grafische elementen,
– audiocreaties,
– en alle adviezen en Diensten
beschikbaar op de Website en/of de Applicatie.
Het AG impliceert geen enkele overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker.
Bijgevolg zijn alle handelingen van reproductie, vertaling, verspreiding, distributie, voorstelling, aanpassing, wijziging, commercialisering, concessie of sublicentie met betrekking tot alle of een deel van de intellectuele eigendomsrechten van de Uitgever verboden, ongeacht het doel, de drager, de duur, de plaats en de gebruikte middelen.

Artikel 6. Gebruikersaccount.
Voorafgaand aan het gebruik van de Diensten, creëert de Gebruiker een gebruikersaccount (de “Gebruikersaccount”) die hem of haar toegang geeft tot zijn of haar Gebruikersruimte en de Diensten.
De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn of de toestemming te hebben van een volwassene die het ouderlijk gezag uitoefent.
De Gebruiker erkent dat de Gebruikersaccount strikt persoonlijk, ondeelbaar en niet-overdraagbaar is.
Elk gebruik van een gebruikersnaam dat in strijd is met de geldende wetgeving, kan leiden tot de schorsing of afsluiting van de gebruikersaccount door de uitgever.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn inloggegevens en paswoorden strikt vertrouwelijk te houden.
‘A Tiny Silence’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de Gebruikersaccount en/of de directe of indirecte gevolgen hiervan.

Artikel 7. Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door de Redactie verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, bekend als “GDPR”, (de “Toepasselijke Verordening”).
Verzameling:
De verzamelde Persoonsgegevens zijn:
– Bij het aanmaken van een Gebruikersaccount: frequentie van tinnitus zoals geselecteerd door de Gebruiker, gebruikersnaam, toegangscode, emailadres, datum en tijd van aanmaken.

Gebruik:
Persoonsgegevens worden door de uitgever alleen gebruikt voor:
– Aanmaken en beheren van de Gebruikersaccount.
– Toegang tot de Website en de Applicatie en bestrijding van inbraak en misbruik.
– Het versturen van commerciële informatie en een nieuwsbrief aan de Gebruiker.
– Kennisgevingen aan de Gebruiker van wijzigingen aan de Website, de Applicatie, de Inhoud en/of de AG.
– Gepersonaliseerde identificatie van tinnitus.
– Het aanbieden van gepersonaliseerde diensten.
– Statistische analyse gericht op het verbeteren van de Inhoud.
.
Rechten van de Gebruiker:
In overeenstemming met de Toepasselijke regelgeving, kan de Gebruiker op elk moment gebruik maken van zijn recht:
– bezwaar te maken tegen de ontvangst van de nieuwsbrief en/of commerciële aanbiedingen van de Uitgever.
– toegang te krijgen tot en/of rectificatie of wissing te verkrijgen van zijn Persoonsgegevens.
– hun Gebruikersaccount te laten verwijderen.
door de uitgever van zijn voornemen in kennis te stellen via het mailadres: contact@atinysilence.com. Gelieve te vermelden: onderwerp: “personal data”.
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een identiteitsbewijs. De bon zal worden vernietigd zodra de aanvraag is verwerkt.
In geval van ongegronde of buitensporige verzoeken, in het bijzonder vanwege hun repetitieve karakter, behoudt de uitgever zich het recht voor om een verzoek van een gebruiker dat volgt op een verzoek waaraan de uitgever naar behoren heeft voldaan en dat betrekking heeft op hetzelfde onderwerp, te factureren of niet te beantwoorden.

Ontvangers:
De Persoonsgegevens die bij de registratie door de Gebruiker worden verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt door de Uitgever en zullen niet het voorwerp zijn van enig commercieel gebruik of verkoop of overdracht aan derden.

Bewaring:
De Uitgever bewaart de Persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar vanaf het aanmaken van het Gebruikersaccount, tenzij het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke, reglementaire, boekhoudkundige of fiscale verplichting om de Persoonsgegevens te bewaren en kan deze, indien van toepassing, in geanonimiseerde vorm bewaren.

Beveiliging:
Gedurende deze periode implementeert de Uitgever alle organisatorische, softwarematige, juridische, technische en fysieke middelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden beschadigd, gewist of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Uitbesteding:
De verzamelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan onderaannemers die contractueel belast zijn met bepaalde taken. Bij de uitvoering van hun diensten hebben de onderaannemers slechts beperkte toegang tot de Persoonsgegevens en hebben zij een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Portabiliteit / Omkeerbaarheid:
In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving, en mits het voorleggen van een bewijs van zijn identiteit, kan de Gebruiker de omkeerbaarheid van zijn Persoonsgegevens kosteloos bekomen door de uitgever hiervan in kennis te stellen per aangetekende brief met ontvangstbewijs.
De Persoonsgegevens zullen worden teruggestuurd in de vorm van een standaard computerbestand dat per e-mail naar de Gebruiker zal worden verstuurd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na het verzoek.

Afgeleide gegevens:
Conform de Toepasselijke Regelgeving wordt de Gebruiker geïnformeerd dat de Persoonsgegevens die door de Uitgever zijn afgeleid, berekend of gecreëerd uit de gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, zijn uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid, voor zover deze niet door de Gebruiker zijn verstrekt, maar door de Uitgever zijn gecreëerd.

Overdracht:
De persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in de Europese Unie.

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat hij contact kan opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

Artikel 8. Diensten
Twee niveaus van diensten zijn beschikbaar voor de Gebruiker:
1 – De gebruiker heeft gratis de mogelijkheid om zijn tinnitus te identificeren, en de THI-test uit te voeren. Er worden geen gegevens verzameld.
2 – Na validatie van het tinnitus identificatieproces, heeft de Gebruiker toegang tot het online betalingsplatform.
Zodra de eenmalige betaling is verricht, krijgt de Gebruiker via zijn Gebruikersaccount toegang tot een geheel van gepersonaliseerde therapeutische diensten die definitief aan hem zijn verworven:
– Audio Therapieën.
– Therapeutische Omgevingen.
– Bijkomende ontspannings- en gecontroleerde ademhalingsactiviteiten.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de diensten
De Uitgever verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Gebruiker 24 uur per dag en 7 dagen per week de beschikbaarheid te garanderen van de Website, de Applicatie en de Inhoud, met inbegrip van de Diensten, behalve in het geval van een computerstoring of netwerken, onderhoudswerkzaamheden of overmacht.
Het is echter de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die erkent dat hij moet zorgen voor de compatibiliteit en de goede werking van zijn Terminal, zijn toegang tot netwerken en de naleving van updates.
Bijgevolg erkent de Gebruiker dat de Uitgever in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor storingen of onderbrekingen van de toegang tot de Website, de Applicatie en/of de Inhoud.

Artikel 10. Overmacht
In geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek kan geen beroep worden gedaan op het gebrek aan toegang tot de Website, de Applicatie en/of de Inhoud en worden de verplichtingen van de Partijen, krachtens de AG, opgeschort voor de duur van het geval van overmacht en hervat vanaf het einde van de overmacht.

Artikel 11. Verkoopvoorwaarden
Bij het afsluiten van de koop verleent de Uitgever aan de Eindgebruiker die deze accepteert, een persoonlijk, definitief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot alle Diensten via de Applicatie, vanaf zijn Terminal en om deze niet-commercieel en voor eigen gebruik aan te wenden.
De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat volgens artikel L. 121-21-8 punt 13 van het Wetboek van Consumentenrecht:
“Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na het uitdrukkelijke voorafgaande akkoord van de consument en het uitdrukkelijke afstand doen van zijn herroepingsrecht. “
De gebruiker aanvaardt en erkent dat de validatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden tijdens het betalingsproces een uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht inhoudt.

Artikel 12. Updates
de Uitgever kan, naar eigen goeddunken, updates ter beschikking stellen aan de Gebruiker op de distributieplatformen, die correcties of wijzigingen aanbrengen aan de functionaliteit van de Website, de Applicatie en/of de Inhoud, in het bijzonder met het oog op de aanpassing aan technische en/of wettelijke ontwikkelingen.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om elke update of patch die door de Uitgever wordt geleverd, onverwijld te installeren.
Tijdens upgrade- en/of onderhoudswerkzaamheden kan de uitgever de toegang tot de Website, de Applicatie en de Inhoud zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding opschorten.
Indien een update leidt tot een wijziging van deze AG, verbindt de uitgever zich ertoe om de gebruiker te informeren
1 – per e-mail naar het e-mailadres van de Gebruikersaccount met een hyperlink die doorverwijst naar de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2 – via een pop-up op het scherm van de Terminal bij de eerstvolgende lancering van de Applicatie, waarbij de toegang tot de Diensten afhankelijk wordt gesteld van de aanvaarding door de Gebruiker van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
Elk gebruik van de Applicatie en/of de Diensten na de kennisgeving van de gewijzigde AG wordt geacht een aanvaarding zonder voorbehoud van deze wijzigingen te zijn.
Indien de Gebruiker de gewijzigde AG weigert te aanvaarden, verklaart en erkent hij dat de Diensten niet beschikbaar zullen zijn.

Artikel 13. As is’ levering
De verplichting tot levering van Diensten door de Uitgever is beperkt tot een middelenverbintenis.
Dientengevolge:
– De Website, Applicatie en Content worden “as is” geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt.
– De Uitgever garandeert niet dat de Website, Applicatie en/of Inhoud vrij is van afwijkingen, fouten of bugs.
– De verstrekte informatie en adviezen geven de stand van kennis weer van de Uitgever op het moment van publicatie. Als gevolg van voortdurende vooruitgang op het gebied van gezondheid en andere factoren is het mogelijk dat deze informatie en adviezen niet up-to-date zijn. De uitgever werkt onvermoeibaar aan de juistheid ervan en verbindt zich ertoe elke fout of onnauwkeurigheid die onder zijn aandacht wordt gebracht, onmiddellijk te corrigeren.

Artikel 14. Derden
De Website en/of de Applicatie kunnen de Gebruiker links aanbieden naar inhoud, websites of applicaties (hierna de “Externe inhoud”) ontwikkeld door andere entiteiten (hierna de “Derden”);
De Uitgever oefent geen controle uit over Externe Content van Derden en aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de Derden zijn hun eigen en binden de Uitgever op geen enkele wijze.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede de toegang tot en het gebruik van de Website, de Applicatie en de Inhoud zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.
Gebruikers gaan er tevens mee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving wanneer zij hun Terminal gebruiken voor toegang tot de Website, de Applicatie en de Inhoud buiten het Franse grondgebied.

Artikel 16. Behandeling van consumentengeschillen
De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij, naast elke andere minnelijke schikking van geschillen, de mogelijkheid heeft om kosteloos gebruik te maken van een procedure van conventionele bemiddeling van consumentengeschillen, overeenkomstig de artikelen L611-1 en volgende, en R612-1 en volgende van de Franse consumentenwet.
De procedure vereist dat de Gebruiker vooraf een minnelijke schikking van het geschil heeft geprobeerd met de uitgever, door contact met hem op te nemen via:
– E-mail naar reclamations@atinysilence.com, of
– aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar: ‘A Tiny Silence’, Afdeling Claims, 140 rue du Moulinas, Nefs des Sables 25K4, 11340 Leucate
De Gebruiker kan dan binnen een termijn van maximaal twaalf (12) maanden contact opnemen met de betrokken bemiddelaar.
Betrokken bemiddelaar : MEDICYS, 73 boulevard de Clichy, 75009 Parijs / contact@medicys.fr

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, vindt u hier de link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.

Hoe de speler te gebruiken

Zorg er eerst voor dat u in een rustige omgeving bent.

Gebruik een koptelefoon; u mag alleen uw tinnitus en de frequentietest horen.

Speel de synthesizer af ( PLAY / PAUSE) en stel het volume naar wens in – idealiter op hetzelfde niveau als de waarneming van uw tinnitus.

In het geval dat u meerdere tinnitus zou hebben, concentreert u zich op degene die u het meest waarneemt.

Varieer dan de frequentie met de vorige / volgende pijlen, totdat u de frequentie vindt die het beste bij uw tinnitus past.

Aarzel niet om het geluid te pauzeren / afspelen om beter te kunnen vergelijken.

Neem uw tijd om zo zeker mogelijk te zijn.

.

Het frequentiebereik van het instrument loopt van 78Hz (D#1) tot 9956Hz (D#8).
Het bestreken frequentiegebied vertegenwoordigt 7 octaven.
Indien u niet vertrouwd bent met deze begrippen, nodigen wij u uit om ons bericht over Frequenties en Decibels te lezen.